Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Οδός Φυτόκου, 38446
Ν. Ιωνία Μαγνήσιας
Τηλ: 24210 93059 Fax: 24210 93059
hydrolab@agr.uth.gr

Διευθύντρια εργαστηρίου:

Μαρία Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη

Καθηγήτρια

Αντικείμενο εργαστηρίου

Το εργαστήριο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γεωργικής υδραυλικής, όπως:

Κίνηση νερού στο έδαφος

Μέθοδοι άρδευσης

Στραγγίσεις

Ποιότητα αρδευτικού νερού

Ανακοινώσεις